คณะกรรมการมูลนิธิ

พลเอก อนุตร ธรศรี

ประธานกรรมการ

นาย สมชาย เลิศด้วยลาภ

รองประธานกรรมการ

พลเอก โชคดี เกตสัมพันธ์

กรรมการ

นาย ศรัณรักษ์ ประสานพรรณ

กรรมการ

พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์

กรรมการ และ เลขานุการ