ที่ปรึกษามูลนิธิ

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ

ประธานที่ปรึกษา

นาย เชาวลิต เอื้อชูยศ

ที่ปรึกษา

นางอรุณรักษ์ ธนเลิศลาภ

ที่ปรึกษา

พันเอก ต่อพรต เจนการ

ที่ปรึกษา

อาจารย์ ราเชนทร์ เรืองพรหม

ที่ปรึกษา