ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการดับทุกข์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1